Apple Knight
Version: 2.1.1
MOD Unlimited Money
Vengeance RPG
Version: 1.1.1
MOD Unlimited Money
Ninja Turtles Legends
Version: 1.15.5
MOD Vô Hạn Tiền
Cat Quest
Version: 1.2.2
MOD No
Soul Knight
Version: 2.7.3
MOD Vô Hạn Tiền, Tài Nguyên, Skill
Juicy Realm
Version: 3.1.2
MOD Vô Hạn Tiền
DRAGON QUEST
Version: 1.0.9
MOD Đã Trả Phí